Chiều nay (30/01): Các nghệ sĩ Việt đồng loạt đến viếng thăm, tiễn đưa đoạn đường cuối cùng đồng nghiệp thân thiết vì đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ tại nhà

T̼ố̼i,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼6̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼B̼V̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Tin buồn: NSƯT Minh Sang qua đời - Ảnh 2.

̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼á̼m̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼(̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ò̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼b̼à̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼6̼ ̼b̼à̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼5̼9̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼á̼m̼ ̼Đ̼e̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼…̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ặ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼

Tin buồn: NSƯT Minh Sang qua đời - Ảnh 3.

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼k̼é̼p̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼ả̼n̼h̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼ạ̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼C̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

Tin buồn: NSƯT Minh Sang qua đời - Ảnh 4.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼:̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼”̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼b̼i̼ể̼n̼”̼)̼,̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼”̼L̼ụ̼c̼ ̼V̼â̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼”̼)̼,̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼T̼h̼é̼p̼ ̼(̼”̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ừ̼u̼”̼)̼.̼.̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼T̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼.̼

NSƯT Minh Sang qua đời - Giải trí

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼”̼M̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼”̼G̼i̼ọ̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼T̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼M̼ù̼a̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼ú̼”̼.̼.̼.̼ ̼

NSƯT Minh Sang qua đời, thọ 75 tuổi - Báo Người lao động

N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼”̼M̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼c̼”̼,̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼S̼ử̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼m̼,̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼S̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼à̼m̼ ̼(̼9̼3̼9̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼)̼.̼ ̼L̼ễ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼2̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc