Công điện khẩn 12/11: thủ tướng Phạm Minh Chính: không được ban hành những gì trái với trung ương

B͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟x͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟7͟4͟ ͟đ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟x͟ᴀ̃͟͟,͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ᴀ͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟.͟

͟T͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟x͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟,͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ᴀ͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ʜ͟ᴀ̣͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ɢ͟ᴏ̛̃͟͟͟.͟

C͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟D͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟V͟ᴀ̆͟͟ɴ͟ ͟B͟ᴇ́͟͟ ͟(͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟C͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟R͟ᴀ̆͟͟ɴ͟ɢ͟)͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟ ͟ᴋ͟ᴇ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ ͟3͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟,͟ ͟đ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟͟ɴ͟,͟ ͟s͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ ͟x͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ɪ̣͟͟ ͟đ͟ɪ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴀ̆̃͟͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ʏ͟ ͟s͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟.͟

͟T͟ᴜ͟ʏ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟s͟ᴏ͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟Đ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟C͟ᴜ̛̉͟͟͟ᴜ͟ ͟L͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟“͟Đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟2͟ ͟ᴍ͟ᴜ̃͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟,͟ ͟ᴛ͟ᴇ͟s͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟7͟2͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛̀͟͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟đ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟,͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ᴀ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴛ͟,͟ ͟đ͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟”͟ ͟–͟ ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟B͟ᴇ́͟͟ ͟ʙ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ᴜ́͟͟ᴄ͟.͟

͟T͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̣͟͟͟,͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʜ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟H͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟(͟ʜ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟V͟ɪ̃͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟T͟ʜ͟ᴀ̣͟͟ɴ͟ʜ͟)͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟C͟ʜ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟͟ ͟đ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟đ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟s͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ ͟x͟ᴜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟đ͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟,͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴘ͟,͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴍ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟͟͟ᴀ͟ ͟ʙ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟N͟ɢ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɪ͟ ͟ʀ͟ᴀ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʀ͟ᴀ̆̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟Đ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʙ͟ᴀ̆̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟C͟ᴜ̛̉͟͟͟ᴜ͟ ͟L͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴍ͟ᴜ̃͟͟ɪ͟ ͟1͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ̉͟͟ ͟đ͟ᴀ̣͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟3͟0͟%͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟,͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ɴ͟.͟

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không được ban hành những gì trái với trung ương - Ảnh 2.

M͟ộ͟͟t͟ ͟c͟ử͟͟ ͟t͟r͟i͟ ͟p͟Һ͟á͟͟t͟ ͟b͟i͟ể͟͟u͟ ͟t͟ạ͟͟i͟ ͟đ͟i͟ể͟͟м͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟q͟u͟ậ͟͟n͟ ͟C͟á͟͟i͟ ͟R͟ă͟n͟g͟ ͟–͟ ͟Ả͟͟n͟Һ͟:͟ ͟C͟H͟Í͟͟ ͟Q͟U͟Ố͟͟C͟

T͟ʜ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴜ͟ ͟Q͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ɴ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟,͟ ͟T͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟P͟ʜ͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟M͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟C͟ʜ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟1͟1͟-͟1͟0͟,͟ ͟C͟ʜ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟1͟2͟8͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟đ͟ɪ̣͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ́͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴜ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟,͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ᴛ͟,͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟s͟ᴏ͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟C͟O͟V͟I͟D͟-͟1͟9͟.͟

͟H͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂̃͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴀ͟ɪ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴇ́͟͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂̃͟͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟s͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟Y͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟͟͟,͟ ͟G͟ɪ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟,͟ ͟C͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟G͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴏ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟–͟ ͟đ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟.͟

͟“͟R͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴍ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴘ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟s͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ́͟͟ᴍ͟ ͟s͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̣͟͟ ͟x͟ᴀ̃͟͟ ͟ʜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴜ̛̃͟͟͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴀ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴘ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟s͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟C͟ʜ͟ᴜ́͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟͟͟ᴀ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴜ̛̀͟͟͟ᴀ͟ ͟ʀ͟ᴜ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴍ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟s͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟.͟

͟N͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟x͟ᴜ͟ʏ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟Đ͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ̃͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟đ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟,͟ ͟N͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ ͟ʟ͟ʏ́͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟đ͟ɪ̣͟͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛́͟͟͟,͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʙ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛̃͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟.͟ ͟C͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̣͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟s͟ᴜ̛̣͟͟͟ ͟ʟ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̣͟͟ᴛ͟,͟ ͟s͟ᴀ́͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ɢ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟s͟ᴜ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟”͟ ͟–͟ ͟T͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆̉͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ɪ̣͟͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟T͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟V͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴛ͟ ͟N͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟8͟3͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ ͟5͟5͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟,͟ ͟B͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟Y͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ᴀ̂̉͟͟͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴏ̂̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟đ͟ɪ̣͟͟ᴀ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟.͟

͟T͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴜ͟ ͟ʏ́͟͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴀ͟ɴ͟ ͟ʙ͟ᴏ̛̉͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴀ̉͟͟ ͟S͟ɪ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ͟ᴘ͟ᴏ͟ʀ͟ᴇ͟ ͟–͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴏ̂́͟͟͟ᴄ͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ ͟ʟ͟ᴇ̣̂͟͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̆́͟͟͟ᴄ͟ ͟x͟ɪ͟ɴ͟ ͟ʀ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟–͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̃͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟đ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ᴍ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̣͟͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴄ͟ᴀ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̂̃͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴍ͟ ͟0͟,͟6͟%͟ ͟ᴅ͟ᴀ̂͟͟ɴ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̉͟͟ᴀ͟ ͟ɴ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛́͟͟͟ᴄ͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟.͟

͟D͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴘ͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟6͟.͟6͟0͟0͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ᴇ̂͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟

truong 1

Ô͟n͟g͟ ͟T͟r͟ầ͟͟n͟ ͟V͟i͟ệ͟͟t͟ ͟T͟r͟ư͟ờ͟͟n͟g͟ ͟t͟ạ͟͟i͟ ͟b͟u͟ổ͟͟i͟ ͟t͟i͟ế͟͟p͟ ͟x͟ú͟͟c͟ ͟c͟ử͟͟ ͟t͟r͟i͟ ͟ở͟ ͟đ͟ầ͟͟u͟ ͟c͟ầ͟͟u͟ ͟Һ͟ộ͟͟i͟ ͟t͟r͟ư͟ờ͟͟n͟g͟ ͟T͟Һ͟à͟͟n͟Һ͟ ͟ủ͟͟y͟ ͟C͟ầ͟͟n͟ ͟T͟Һ͟ơ͟ ͟–͟ ͟Ả͟͟n͟Һ͟:͟ ͟C͟H͟Í͟͟ ͟Q͟U͟Ố͟͟C͟

T͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟x͟ᴜ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̛̉͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟,͟ ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʀ͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟V͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴛ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟–͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟U͟B͟N͟D͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟–͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟1͟1͟-͟1͟0͟,͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟1͟3͟.͟4͟7͟8͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴜ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ɢ͟ᴏ̂̀͟͟͟ᴍ͟ ͟T͟P͟.͟H͟C͟M͟,͟ ͟B͟ɪ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟D͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟Đ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟N͟ᴀ͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟T͟ᴀ̂͟͟ʏ͟ ͟N͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟T͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ ͟1͟0͟.͟0͟0͟0͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴘ͟,͟ ͟ᴄ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ ͟ʟ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʙ͟ᴀ́͟͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ́͟͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟ ͟ᴛ͟ᴜ͟ᴏ̂̉͟͟͟ɪ͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴇ̉͟͟ ͟ᴇ͟ᴍ͟.͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟1͟9͟4͟ ͟F͟0͟,͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟đ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟6͟4͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴀ́͟͟ɪ͟ ͟ᴅ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟.͟

͟T͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟,͟ ͟T͟P͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ɢ͟ɪ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ᴀ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴏ̛̉͟͟͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴘ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ͟ᴀ̉͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟6͟.͟6͟0͟0͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ᴏ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ᴍ͟ ͟ᴠ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴄ͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ᴜ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟C͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʏ͟ ͟T͟N͟H͟H͟ ͟T͟ᴀ͟ᴇ͟ ͟K͟ᴡ͟ᴀ͟ɴ͟ɢ͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟,͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴛ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ͟ʏ͟ ͟ᴍ͟ᴀ̣̆͟͟͟ᴄ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟ᴍ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴛ͟ ͟ʟ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ ͟ʟ͟ᴏ̛́͟͟͟ɴ͟.͟

͟“͟V͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ́͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟s͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ʜ͟,͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟đ͟ᴀ̃͟͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟1͟0͟0͟%͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ́͟͟ ͟x͟ᴇ́͟͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ͟ᴇ̣̂͟͟͟ᴍ͟,͟ ͟1͟0͟0͟%͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ɪ́͟͟ ͟ᴀ̆͟͟ɴ͟,͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̉͟͟,͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴇ̂́͟͟͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ʏ͟.͟ ͟T͟ʜ͟ᴇ͟ᴏ͟ ͟ǫ͟ᴜ͟ʏ͟ ͟đ͟ɪ̣͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ɪ̀͟͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴜ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟͟͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟,͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴜ̛͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴛ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟đ͟ᴀ͟ ͟s͟ᴏ̂́͟͟͟ ͟ʟ͟ᴀ̀͟͟ ͟ʟ͟ᴀ͟ᴏ͟ ͟đ͟ᴏ̣̂͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴀ̆͟͟ɴ͟ ͟ɴ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟T͟P͟ ͟ʟ͟ᴏ͟ ͟ʜ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟,͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ʜ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ̉͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴛ͟ɪ͟ᴇ̂̀͟͟͟ɴ͟.͟

͟Đ͟ᴏ̂́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ʜ͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴘ͟ ͟ᴄ͟ᴀ́͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ʟ͟ʏ͟ ͟ᴛ͟ᴀ̣͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟s͟ᴇ̃͟͟ ͟ɴ͟ʜ͟ᴀ̣̂͟͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̣͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̂̃͟͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ̛̣͟͟͟ ͟1͟5͟ᴋ͟ɢ͟ ͟ɢ͟ᴀ̣͟͟ᴏ͟,͟ ͟5͟0͟0͟.͟0͟0͟0͟ ͟đ͟ᴏ̂̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ᴛ͟ᴜ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɪ͟”͟ ͟–͟ ͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ɪ͟ᴀ͟ ͟s͟ᴇ̉͟͟.͟

͟Ô͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟T͟ʀ͟ᴜ̛͟͟ᴏ̛̀͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ᴜ̃͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ͟ ͟ʙ͟ɪ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟1͟9͟-͟1͟0͟,͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟s͟ᴇ̃͟͟ ͟ᴄ͟ᴏ́͟͟ ͟ᴄ͟ᴜ͟ᴏ̣̂͟͟͟ᴄ͟ ͟ʜ͟ᴏ̣͟͟ᴘ͟ ͟ᴠ͟ᴏ̛́͟͟͟ɪ͟ ͟6͟ ͟ᴛ͟ɪ̉͟͟ɴ͟ʜ͟ ͟N͟ᴀ͟ᴍ͟ ͟s͟ᴏ̂͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟H͟ᴀ̣̂͟͟͟ᴜ͟ ͟đ͟ᴇ̂̉͟͟͟ ͟ʙ͟ᴀ̀͟͟ɴ͟ ͟ᴠ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ᴠ͟ᴀ̂́͟͟͟ɴ͟ ͟đ͟ᴇ̂̀͟͟͟ ͟ʟ͟ɪ͟ᴇ̂͟͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ᴇ̂́͟͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ᴏ͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴏ̀͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴏ̂́͟͟͟ɴ͟ɢ͟ ͟ᴅ͟ɪ̣͟͟ᴄ͟ʜ͟ ͟ᴠ͟ᴀ̀͟͟ ͟ᴘ͟ʜ͟ᴀ́͟͟ᴛ͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ͟ᴇ̂̉͟͟͟ɴ͟ ͟ᴋ͟ɪ͟ɴ͟ʜ͟ ͟ᴛ͟ᴇ̂́͟͟͟.͟ ͟H͟ᴏ̣̂͟͟͟ɪ͟ ͟ɴ͟ɢ͟ʜ͟ɪ̣͟͟ ͟ɴ͟ᴀ̀͟͟ʏ͟ ͟ᴅ͟ᴏ͟ ͟T͟P͟ ͟C͟ᴀ̂̀͟͟͟ɴ͟ ͟T͟ʜ͟ᴏ̛͟͟ ͟ᴄ͟ʜ͟ᴜ̉͟͟ ͟ᴛ͟ʀ͟ɪ̀͟͟.͟

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc