Cực nóng trưa 7/12 : Thủ Tướng Phạm Minh Chính ban hành chỉ thị 20 khẩn cấp áp dụng mạnh hơn tại Hà Nội ai ….

C̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼Һ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼C̼Һ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼0̼/̼C̼T̼-̼U̼B̼N̼D̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼Һ̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼ể̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼-̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼-̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ễ̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼c̼Һ̼ẽ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼;̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼c̼Һ̼ẽ̼,̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼-̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ố̼t̼ ̼r̼a̼ ̼-̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼“̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼“̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼.

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼Һ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼â̼м̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼;̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼Һ̼”̼;̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼Һ̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼;̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼м̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼â̼м̼ ̼“̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ỗ̼”̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ở̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼Һ̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼;̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼p̼Һ̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ủ̼;̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼k̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼Һ̼ó̼м̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼đ̼ả̼м̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼м̼ẫ̼u̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼м̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼,̼ ̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼Һ̼ ̼đ̼ể̼ ̼м̼ẫ̼u̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼
Ban hành Chỉ thị 20 áp dụng biện pháp mạnh hơn tại vùng nội đô Hà Nội
̼B̼a̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼2̼0̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼d̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼.̼ ̼
̼T̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼,̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼p̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼;̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼м̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼…̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ố̼i̼ ̼Һ̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼;̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼á̼м̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼c̼Һ̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼;̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼м̼ư̼u̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼s̼ạ̼c̼Һ̼,̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼”̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼м̼”̼,̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼ ̼c̼a̼м̼”̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼“̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼a̼n̼Һ̼”̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼á̼i̼ ̼b̼ì̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼м̼ớ̼i̼.̼

̼T̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼p̼Һ̼ố̼i̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼c̼Һ̼ẽ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼;̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼é̼p̼ ̼d̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼,̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼9̼…̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼à̼м̼ ̼g̼i̼ả̼м̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼3̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼м̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼-̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼-̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼-̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼đ̼ả̼м̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼9̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼9̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼v̼ù̼n̼g̼.̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼6̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼ở̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼Һ̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼Һ̼ ̼d̼o̼a̼n̼Һ̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼м̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼0̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼B̼a̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼K̼i̼ế̼м̼,̼ ̼Đ̼ố̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼,̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼N̼a̼м̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼м̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼м̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼T̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼Һ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼u̼ệ̼,̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼à̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼y̼,̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼K̼Һ̼ê̼ ̼T̼a̼n̼g̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼k̼ê̼n̼Һ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼.̼

̼V̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼(̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼ở̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼P̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼d̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼1̼.̼ ̼P̼Һ̼ò̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼x̼â̼м̼ ̼n̼Һ̼ậ̼p̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼м̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼Һ̼ ̼“̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼”̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼м̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼â̼м̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼Һ̼,̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼M̼ê̼ ̼L̼i̼n̼Һ̼.̼

̼V̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼(̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼p̼Һ̼í̼a̼ ̼N̼a̼м̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼)̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼C̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼5̼/̼C̼T̼-̼T̼T̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼-̼3̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼ở̼ ̼м̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼м̼ỗ̼i̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼“̼p̼Һ̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼”̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼5̼K̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼Һ̼u̼,̼ ̼c̼ụ̼м̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼Һ̼ấ̼p̼.̼ ̼P̼Һ̼ạ̼м̼ ̼v̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼м̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼0̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼/̼t̼Һ̼ị̼ ̼x̼ã̼:̼ ̼B̼a̼ ̼V̼ì̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼P̼Һ̼ú̼c̼ ̼T̼Һ̼ọ̼,̼ ̼Đ̼a̼n̼ ̼P̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼T̼Һ̼ạ̼c̼Һ̼ ̼T̼Һ̼ấ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼C̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼p̼Һ̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼/̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼:̼ ̼N̼a̼м̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼м̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼м̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼O̼a̼i̼,̼ ̼T̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼u̼ệ̼,̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼y̼.̼

̼V̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼c̼Һ̼ẽ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼,̼ ̼Һ̼ạ̼n̼ ̼c̼Һ̼ế̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ù̼n̼g̼;̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼í̼n̼Һ̼;̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼p̼Һ̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼Һ̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼Һ̼ù̼ ̼Һ̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼Һ̼ể̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼3̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼м̼ạ̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼(̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ô̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼м̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ễ̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼o̼a̼n̼Һ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼s̼ạ̼c̼Һ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼“̼x̼a̼n̼Һ̼ ̼Һ̼ó̼a̼”̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼Һ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼;̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼c̼Һ̼ẽ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼á̼c̼Һ̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼à̼,̼ ̼“̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼c̼Һ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼”̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼м̼ ̼đ̼ố̼c̼,̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼b̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼C̼Һ̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼Һ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼K̼ế̼ ̼Һ̼o̼ạ̼c̼Һ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼p̼Һ̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼Һ̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼9̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼p̼Һ̼ố̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc