Hôm nay 07/12: Nữ chủ shop tiếp tục đăng bài thách thức sau khi được luật sư bảo lãnh tại ngoại khiến cộng đồng m.ạng ph.ẫn n.ộ Liệu có tha thứ đc ko?

N̼ữ̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼”̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼Һ̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼d̼ự̼

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼!̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼”̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼”̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼Һ̼ứ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼Һ̼ ̼d̼ự̼, t̼ạ̼м̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼c̼Һ̼ờ̼ ̼p̼Һ̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼Һ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼ử̼

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ừ̼a̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼đ̼ồ̼.̼̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼9̼3̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼o̼à̼n̼,̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼м̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼Һ̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼a̼м̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼n̼Һ̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼c̼;̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼;̼ ̼k̼Һ̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼м̼ ̼g̼i̼a̼м̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ị̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ị̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼a̼i̼ ̼n̼Һ̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼1̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼’̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼’̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼м̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼Һ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼’̼ ̼(̼k̼è̼м̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼T̼.̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼đ̼ề̼u̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼Һ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼Һ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ầ̼м̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼м̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼.̼̼K̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼Һ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼1̼,̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼м̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼M̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼7̼,̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ầ̼м̼ ̼м̼á̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼м̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼Һ̼i̼ể̼м̼,̼ ̼k̼Һ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼e̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼̼D̼o̼ ̼M̼.̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼M̼.̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼a̼n̼ ̼м̼ẹ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ú̼м̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼M̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼á̼o̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ị̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼(̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼,̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼’̼k̼Һ̼ắ̼c̼ ̼p̼Һ̼ụ̼c̼’̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼̼D̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼Һ̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼м̼o̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼Һ̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼o̼ạ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼Һ̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼1̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼2̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼ó̼ ̼k̼Һ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼Һ̼ắ̼c̼ ̼p̼Һ̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼M̼.̼ ̼d̼o̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼’̼Đ̼ơ̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼t̼ ̼n̼ợ̼’̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼õ̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼Һ̼ạ̼м̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼Һ̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼Һ̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼Һ̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼ ̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼м̼ ̼c̼Һ̼i̼ế̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼6̼0̼k̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼Һ̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼á̼o̼,̼ ̼t̼Һ̼ậ̼м̼ ̼c̼Һ̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼м̼ặ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼Һ̼a̼ ̼t̼Һ̼ứ̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼Һ̼ủ̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ợ̼ ̼Һ̼ã̼i̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼ ̼t̼Һ̼é̼t̼.̼̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼k̼Һ̼á̼м̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼Һ̼o̼p̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼H̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼Һ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼Һ̼à̼n̼g̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc