KHỦNG KHIẾP SÁNG 12/11: Xử lý khẩn cấp chuỗi lây nhiễm “KHỦNG” ở 2 cty thuỷ sản: có khoảng 1.300 ca F0

T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼3̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

Chuỗi lây nhiễm khủng ở 2 công ty thủy sản: Có khoảng 1.300 F0, hàng ngàn F1 - Ảnh 1.

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ổ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ý̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼(̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼T̼V̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼(̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ả̼o̼)̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼á̼n̼g̼ ̼T̼r̼ò̼n̼,̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼T̼X̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼R̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼3̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼ở̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼ả̼o̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼6̼.̼2̼4̼7̼ ̼c̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼2̼9̼1̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼3̼.̼9̼0̼7̼.̼ ̼L̼ũ̼y̼ ̼k̼ế̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼5̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼1̼,̼5̼4̼%̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼1̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼1̼1̼:̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼3̼.̼6̼2̼0̼ ̼c̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼;̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼
̼S̼K̼D̼S̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼8̼4̼4̼.̼0̼5̼4̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼.̼6̼2̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼;̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼;̼ ̼t̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼;̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼-̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼9̼9̼2̼.̼7̼3̼5̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼7̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼/̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼5̼1̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼(̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼.̼0̼7̼6̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼)̼.̼

-̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼)̼:̼

̼+̼ ̼S̼ố̼̼̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼̼̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼̼ ̼9̼8̼7̼.̼7̼5̼8̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼4̼1̼.̼2̼3̼7̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼̼+̼ ̼C̼ó̼ ̼4̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼.̼

̼+̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼:̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼(̼4̼4̼2̼.̼6̼3̼0̼)̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼0̼.̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼(̼7̼4̼.̼9̼1̼3̼)̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼3̼6̼.̼1̼2̼2̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼.̼0̼9̼9̼)̼.̼

Sáng 11/11: Đang điều trị 3.620 ca COVID-19 nặng; F0 trong cộng đồng tại hàng loạt địa phương tăng - Ảnh 1.

Gần 94 triệu liều vaccine đã được tiêm

 

S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼:̼ ̼8̼4̼4̼.̼0̼5̼4̼S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼3̼.̼6̼2̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼:̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼:̼ ̼2̼.̼6̼1̼7̼;̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼o̼x̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼H̼F̼N̼C̼:̼ ̼5̼8̼8̼;̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼:̼ ̼9̼1̼;̼ ̼T̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼l̼ấ̼n̼:̼ ̼3̼1̼1̼;̼ ̼E̼C̼M̼O̼:̼ ̼1̼3̼

̼S̼ố̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼:̼ ̼6̼9̼ ̼c̼a̼.̼
̼-̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼2̼.̼7̼6̼5̼ ̼c̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼2̼,̼4̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼

̼-̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼4̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼;̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼3̼/̼2̼2̼3̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼ ̼S̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼/̼4̼9̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼;̼ ̼S̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼8̼/̼4̼9̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼7̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼3̼.̼3̼7̼0̼.̼5̼3̼6̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼2̼.̼9̼7̼6̼.̼8̼3̼1̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼Tổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼9̼3̼.̼9̼6̼2̼.̼6̼6̼5̼ ̼l̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼6̼2̼.̼8̼0̼6̼.̼9̼9̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼3̼1̼.̼1̼5̼5̼.̼6̼7̼3̼ ̼l̼i̼ề̼u̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc