Nɡʋɥêп pɦó Hιệʋ тɾưởпɡ ĐH Báƈɦ Kɦoα so sánh việc từ thiện của bà Phương Hằng với giới nghệ sĩ

C̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼…̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼.̼.̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼”̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼b̼ó̼c̼ ̼p̼h̼ố̼t̼”̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼U̼y̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼”̼n̼g̼â̼m̼”̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼

̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼”̼T̼h̼i̼n̼k̼i̼n̼g̼ ̼s̼c̼h̼o̼o̼l̼”̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼…̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼.̼

̼V̼ị̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼0̼0̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼”̼M̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼o̼x̼y̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼1̼5̼0̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼m̼ề̼n̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ề̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼T̼ự̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc