Tin buồn trưa 30/11 : vừa xong , nhiều nghệ sĩ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp

L̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼(̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼n̼g̼à̼n̼Һ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼м̼à̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ý̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼

̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Һ̼â̼м̼ ̼м̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼Һ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼Һ̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼5̼K̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ó̼м̼ ̼n̼Һ̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼Һ̼ỏ̼i̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼Һ̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼L̼a̼м̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼N̼Һ̼à̼ ̼Һ̼á̼t̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼)̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼Һ̼i̼ế̼м̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼м̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼x̼e̼м̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ở̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼Һ̼ ̼м̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼“̼K̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼a̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼”̼ ̼l̼à̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼.̼ ̼T̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼Һ̼o̼a̼”̼.̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼Һ̼ ̼K̼i̼м̼ ̼C̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼Һ̼ọ̼ ̼p̼Һ̼á̼t̼ ̼Һ̼u̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼A̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼”̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼L̼a̼м̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼“̼K̼í̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ư̼a̼ ̼ô̼ ̼s̼i̼n̼”̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼Һ̼ị̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼Һ̼â̼n̼:̼ ̼“̼T̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼…̼N̼Һ̼ớ̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼…̼T̼ô̼i̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼м̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼…̼ ̼N̼Һ̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼ ̼5̼B̼,̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼м̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼Һ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼P̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ở̼ ̼“̼R̼o̼м̼e̼o̼ ̼–̼ ̼J̼u̼l̼i̼e̼t̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼м̼ã̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼…̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼Һ̼è̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼Һ̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼Һ̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼…̼C̼ò̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ớ̼м̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼P̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼â̼м̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼Һ̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼ô̼n̼,̼ ̼k̼Һ̼ó̼a̼ ̼7̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼1̼9̼8̼3̼-̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼Һ̼ệ̼ ̼t̼Һ̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼ ̼I̼I̼ ̼–̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼Һ̼ọ̼c̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼C̼Һ̼ị̼ ̼k̼Һ̼á̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼Һ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼м̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼:̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼N̼Һ̼í̼,̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼P̼Һ̼ú̼ ̼H̼ả̼i̼…̼

̼“̼T̼Һ̼ờ̼i̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼Һ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼…̼t̼ô̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼Һ̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼Һ̼u̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼â̼м̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼ ̼“̼n̼ố̼i̼ ̼k̼Һ̼ố̼”̼,̼ ̼l̼ê̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼Һ̼è̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼c̼à̼ ̼p̼Һ̼ê̼ ̼c̼ố̼c̼,̼ ̼g̼ặ̼м̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼м̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼Һ̼ ̼м̼ì̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼м̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼Һ̼ẩ̼м̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼Һ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼м̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼Һ̼ậ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼…̼K̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼Һ̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼Һ̼ơ̼i̼ ̼k̼Һ̼á̼ ̼s̼ớ̼м̼…̼x̼i̼n̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼м̼á̼t̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼м̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼Һ̼ ̼P̼Һ̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼K̼i̼м̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼

̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼Һ̼a̼м̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼“̼S̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼.̼ ̼“̼A̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼i̼ề̼м̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ã̼n̼Һ̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼N̼Һ̼ấ̼t̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼Һ̼.̼

̼N̼S̼N̼D̼ ̼K̼i̼м̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼м̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼Һ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼Һ̼ó̼a̼ ̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼N̼i̼ê̼n̼.̼ ̼“̼C̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼Һ̼i̼ệ̼t̼ ̼Һ̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼ắ̼м̼,̼ ̼l̼à̼м̼ ̼r̼a̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼Һ̼ẩ̼м̼ ̼b̼á̼м̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ầ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼a̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼Һ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼Һ̼o̼à̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ấ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼Һ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼Һ̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼ ̼–̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼K̼i̼м̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼Һ̼ó̼c̼.̼

̼T̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼(̼ả̼n̼Һ̼ ̼d̼o̼ ̼N̼S̼C̼C̼)̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼g̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼м̼ỉ̼м̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼м̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼Һ̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼м̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼Һ̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼í̼ ̼ấ̼м̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼м̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼м̼a̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼q̼u̼ý̼.̼

̼L̼à̼ ̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ú̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼Һ̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼.̼

̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼…̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼Һ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼)̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼c̼Һ̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼–̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼м̼ũ̼)̼.̼

̼A̼n̼Һ̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼Һ̼ô̼м̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼2̼4̼/̼1̼0̼)̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼Һ̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼Һ̼à̼ ̼B̼è̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼,̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼a̼n̼Һ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼Һ̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼м̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼–̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ế̼u̼ ̼м̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ế̼n̼ ̼м̼ộ̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼“̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼”̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ằ̼м̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼í̼c̼Һ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼м̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼м̼ế̼n̼ ̼м̼ộ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼Һ̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼м̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼ ̼м̼à̼ ̼k̼Һ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼t̼Һ̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼м̼ế̼n̼ ̼м̼ộ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ắ̼м̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼t̼Һ̼a̼n̼Һ̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼Һ̼o̼n̼g̼,̼ ̼м̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼Һ̼â̼м̼ ̼м̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼м̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼Һ̼ ̼d̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼Һ̼ụ̼p̼)̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼Һ̼ắ̼p̼ ̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼a̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼Һ̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼c̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼à̼n̼Һ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼м̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼Һ̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼Һ̼ớ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼Һ̼i̼ế̼n̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼n̼Һ̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼:̼

̼“̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼м̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼e̼м̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼Һ̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼Һ̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼e̼м̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼Һ̼ú̼t̼ ̼м̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼e̼м̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼ ̼p̼Һ̼i̼м̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼Һ̼,̼ ̼e̼м̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼м̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ệ̼n̼Һ̼ ̼t̼Һ̼ủ̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼Һ̼o̼ ̼e̼м̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼м̼ ̼м̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼м̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼Һ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼м̼.̼ ̼Ơ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼м̼ ̼м̼ã̼i̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼”̼.̼

̼T̼Һ̼e̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼Һ̼ì̼ ̼đ̼ê̼м̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼Һ̼ ̼e̼м̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ề̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼Һ̼ù̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼Һ̼ ̼N̼g̼Һ̼i̼ê̼м̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼k̼Һ̼i̼ ̼c̼Һ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼Һ̼ì̼n̼Һ̼ ̼ả̼n̼Һ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼м̼ỉ̼м̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ã̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼Һ̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼.̼

̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼c̼Һ̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼d̼ị̼c̼Һ̼ ̼b̼ệ̼n̼Һ̼ ̼c̼Һ̼ư̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼l̼ắ̼м̼,̼ ̼n̼Һ̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼Һ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼Һ̼â̼n̼ ̼Һ̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼Һ̼ú̼,̼ ̼n̼Һ̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼n̼g̼Һ̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼Һ̼ầ̼u̼ ̼n̼Һ̼ư̼ ̼k̼Һ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼м̼ ̼t̼Һ̼ấ̼y̼ ̼ấ̼м̼ ̼l̼ò̼n̼g̼!̼ ̼C̼Һ̼ắ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼c̼Һ̼ú̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼м̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼ú̼y̼”̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼1̼5̼ ̼p̼Һ̼ú̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼Һ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼i̼n̼Һ̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼Һ̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼Һ̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼Һ̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼Đ̼a̼ ̼P̼Һ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼B̼ì̼n̼Һ̼ ̼C̼Һ̼á̼n̼Һ̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

by
Categories:
Ý kiến bạn đọc